Manusia Dan Islam: 2011

Ahad, 4 Disember 2011

Imam Al- Ghazali - ulama tasawuf dan akidahImam Al-Ghazali lebih dikenali sebagai ulama tasawuf dan akidah. Oleh sebab itu sumbangannya terhadap bidang falsafah dan ilmu pengetahuan lain tidak boleh dinafikan. Al-Ghazali merupakan seorang ahli sufi yang bergelar "hujjatui Islam".

Abu Hamid Ibnu Muhammad al-Tusi al-Ghazali itulah tokoh yang dilahirkan di Tus, Pars! pada tahun 450 Hijrah. Sejak kecil lagi, beliau telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa dengan menguasai berbagai-bagai cabang ilmu pengetahuan. Beliau bukan sahaja produktif dari segi menghasilkan buku dan karya tetapi merupakan seorang ahli fikir Islam yang terulung.

Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan begitu mendalam sehingga mendorongnya menggembara dan merantau dari sebuah tempat ke tempat yang lain untuk berguru dengan ulama-ulama yang hidup pada zamannya. Sewaktu berada di Baghdad, Al-Ghazali telah dilantik sebagai Mahaguru Universiti Baghdad.

Walaupun telah bergelar mahaguru tetapi beliau masih merasakan kekurangan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Lantaran itu, beliau meninggalkan jawatannya dan beralih ke bidang tasawuf dengan merantau ke Makkah sambil berguru dengan ahli-ahli sufi yang terkenal disana

Selain belajar dan mengkaji,. Al-Ghazali juga banyak menulis. Dianggarkan beliau telah menulis 300 buah buku mencakupi pelbagai bidang ilmu pengetahuan seperti mantik, akhlak, tafsir, ulumul Quran, falsafah, dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sebahagian besar hasil tulisannya telah hangus dibbakar oleh tentera Moghul yan menyerang kota Baghdad.

Antara kitab yang musnah termasuk: 40 Jilid Tafsir, Sirrul Alamain (Rahsia Dua Dunia), dan al Madhnuuna bihi ala Qhairiha (Ilmu Yang Harus Disembunyikan Dari Orang'orang Yang Bukan Ahlinya,). Cuma 84 buah buku tulisan beliau yang berjaya diselamatkan seperti Al Munqiz Mm al Dhalal (Penyelamat Kesesatan), Tahafut al Falsafah (Penghancuran Falsafah), Mizanul Amal (Timbangan Amal), Ihya Ulumuddin (Penghidupan Pengetahuan), Mahkun Nazar fMengenai Ilmu Logik), Miyarul Ilmu, dan Maqsadil Falsafah (Tujuan Falsafah).

Meskipun Al-Ghazali banyak menulis mengenai falsafah tetapi beliau tidak dianggap sebagai seorang ahli falsafah. Malah kebanyakan penulis menggolongkan Al-Ghazali sebagai seorang yang memerangi dan bersikap antifalsafah. Pandangan ini berdasarkan tulisan Al-Ghazali dalam buku Tahafut Falsafah yang banyak mengkritik dan mengecam falsafah. Bahkan dalam buku tersebut, Al-Ghazali menyatakan tujuan menyusun buku itu adalah untuk menghancurkan falsafah dan menggugat keyakinan orang terhadap falsafah. Namun begitu, pandangan bahawa Al-Ghazali seorang yang antifalsafah tidak dipersetujui oleh beberapa orang sarjana.

Biarpun tidak ada seorang pun yang boleh menafikan kecaman Al-Ghazali terhadap falsafah seperti yang ditulis dalam buku Tahafut Falsafah itu tetapi perlu diingat- kan bahawa sikap skeptis (ragu) dan kritikannya terhadap falsafah merupakan sebahagian proses ilmu falsafah itu sendiri. Hal ini kerana tugas ahli falsafah bukan semata-mata untuk mencari kebenaran dan penyelesaian terhadap sesuatu masalah tetapi juga mencabar serta membantah penyelesaian yang dikemukakan terhadap permasalahan tersebut.

Kalau menyelusuri perjalanan hidup Al-Ghazali maka akan didapati bahawa beliau merupakan ilmuwan Islam pertama yang mendalami falsafah dan kemudian mengambil sikap mengkritiknya. Walaupun Al-Ghazali kurang senang dengan falsafah dan ahli filsafat tetapi dalam buku Maqasid al Falasifah., beliau telah mengemukakan kaedah falsafah untuk menghuraikan persoalan yang berkaitan dengan logik, ketuhanan, dan fizikal.

Menurut Al-Ghazali, falsafah boleh dibahagikan kepada enam ilmu pengetahuan ialah matematik, logik, fizik, metafizik, politik, dan etika. Bidang-bidang ini kadangkala selari dengan , agama dan kadangkala pula sangat berlawanan dengan agama.

Namun begitu, agama Islam tidak menghalang umatnya daripada mempelajari ilmu pengetahuan tersebut sekiranya mendatangkan kebaikan serta tidak menimbulkan kemudaratannya. Umpamanya agama tidak melarang ilmu matematik kerana ilmu itu merupakan hasil pembuktian fikiran yang tidak boleh dinafikan selepas ia difahami.

Cuma bagi Al-Ghazali, ilmu tersebut boleh menimbulkan beberapa persoalan yang berat. Antaranya ialah ilmu matematik terlalu mementingkan logik sehingga boleh menyebabkan timbul persoalan yang berkaitan dengan ketuhanan khususnya mengenai perkara yang tidak dapat dihuraikan oleh akal fikiran. Menurut Al-Ghazali tidak salah berpegang kepada logik tetapi yang menjadi masalahnya ialah golongan falsafah yang terlalu berpegang kepada logik, hendaklah membuktikan fakta termasuk perkara yang berhubung dengan ketuhanan atau metafizik.

Sebab itulah beliau menentang golongan ahli falsafah Islam yang cuba mengungkap kejadian alam dan persoalan ketuhanan menggunakan pemikiran daripada ahli falsafah Yunani. Beberapa orang ahli falsafah Islam seperti Ibnu Sina dan al-Farabi jelas terpengaruh akan idea pemikiran falsafah Aristotle. Maka tidak hairanlah ada antara pandangan ahli falsafah itu bertentangan dengan ajaran Islam yang boleh menyebabkan kesesatan dan syirik.

Terdapat tiga pemikiran falsafah metafizik yang menurut Al-Ghazali amat bertentangan dengan Islam iaitu qadimnya alam ini, tidak mengetahui Tuhan terhadap perkara dan peristiwa yang kecil, dan pengingkaran terhadap kebangkitan jasad atau jasmani.

Al-Ghazali tidak menolak penggunaan akal dalam pembicaraan falsafah dan penghasilan ilmu pengetahuan yang lain. Sebaliknya beliau berpendapatan bahawa ilmu kalam dan penyelidikan menggunakan fikiran boleh menambahkan keyakinan dan menyalakan apt keimanan pada hati orang bukan Islam terhadap kebenaran ajaran Islam. Jadi, perkembangan sesuatu ilmu pengetahuan bukan sahaja bersandarkan kepuasan akal fikiran tetapi juga perlu mengambil kira aspek perasaan dan hati nurani. Al-Ghazali menganjurkan supaya umat Islam mencari kebenaran dengan menjadikan al-Quran sebagai sumber yang utama bukannya melalui proses pemikiran dan akal semata-mata. Jadi, apa yang cuba dilakukan oleh Al-Ghazali ialah memaparkan kesalahan dan kepalsuan bidang pengetahuan yang bercanggah dengan agama serta bertentangan dengan pendirian umat Islam. Sekali gus menunjukkan bahawa Al-Ghazali sebenarnya merupakan seorang ahli falssafah Islam yang mencari kebenaran dengan berpandukan al-Quran dan hadis tidak sebagaimana pemikiran serta permainan logik yang lazim digunakan ahli falsafah Yunani. Perkara yang ditentang oleh Al-Ghazali bukan ahli falsafah dan pemikiran yang dibawakan oleh mereka tetapi kesalahan, kesilapan, dan kesesatan yang dilakukan oleh golongan tersebut. Pada Al-Ghazali, tunjang kepada pemikiran falsafah ialah al-Quran itu sendiri.

Wassalam.

Sabtu, 3 Disember 2011

Memelihara & Menjauhkan Diri dari Kehinaan

Memelihara & Menjauhkan Diri dari Kehinaan Usaha Memelihara & Menjauhkan Diri dari Kehinaan

Usaha memelihara dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak halal, makruh dan tercela. Hal ini disebut Iffah. Hal-hal yang dapat menumbuhkan iffah antara lain:

1- Iman dan Taqwa.

Inilah asas yang paling fundamental di dalam memelihara diri dari segala hal yang tercela. Jiwa yang terpateri oleh iman dan taqwa merupakan modal yang paling utama untuk membentengi diri dari hal-hal yang dibenci oleh Allah dan RasulNya. Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang amal solehnya didasari oleh iman dengan kehidupan yang baik.
"Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia orang beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan"
(An Nahl: 97)
.

Lalu terhadap orang beriman yang taqwa Allah memberikan Al Furqan, iaitu petunjuk yang dapat membezakan antara Al Haq dengan Al Batil.

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Al Furqan dan menghapuskan segala kesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa)mu."
(Al Anfal: 29)


Dan manakala iman dan taqwa dalam jiwa seorang muslim telah rapuh, maka itulah pertanda mudahnya dirinya terjebak dalam kesesatan dan perbuatan tercela. Maka memelihara dan memupuk iman ini merupakan kewajiban yang harus mendapatkan prioriti/keutamaan.

2- Nikah

Inilah salah satu jalan yang jelas menuju kesucian diri. Bahkan nikah adalah saranan yang paling baik dan paling afdhal untuk menanamkan sikap iffah pada diri seorang muslim. Nikah adalah sesuatu yang fitrah pada diri seorang muslim, di mana padanya Allah menjadikan rasa cinta serta kasih sayang dan kedamaian.

"Dan di antara kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang." (Ar Rum: 21).

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda:

"Hai para pemuda, Barang siapa di antara kamu yang telah mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih (dapat) menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena itu dapat mengubatinya." (Muttafaq Alaih)

 

Ayat dan hadith-hadith tadi merupakan Nas-Nas yang jelas mendorong untuk nikah, di mana ketenteraman hati, cinta dan kasih sayang dapat dinikmati oleh setiap muslim. Dan yang lebih utama lagi adalah bahawa nikah merupakan satu saranan yang dapat memelihara pandangan dan kehormatan diri setiap muslim.

3-Rasa Malu

Malu adalah akhlak indah dan terpuji. Malu adalah sifat yang sempurna dan perhiasan yang anggun. Terlebih indah jika malu ini menghiasi seorang muslimah. Sifat malu selalu tumbuh dalam sikap yang baik dan memadamkan keinginan untuk berbuat tercela. Allah telah mentakdirkan sifat malu ini hanya ada pada manusia untuk membezakannya dengan haiwan. Malu adalah potret peribadi yang agung dan terpuji.

Tentang keutamaan malu ini Rasulullah Shallalhu Alaihi wa Sallam bersabda:
"Malu dan iman adalah bersaudara, maka jika salah satu dari keduanya itu dicabut, tercabut pulalah yang lainnya." (HR. Al Hakim, shohih)

"Sesungguhnya setiap agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak Islam adalah rasa malu." (HR. Malik, Ibnu Majah, Al Hakim, shohih)

Wassalam.

Perhimpunan Agung Umno 2011 : Ucapan Najib Tun Razak Penutupan Perhimpunan Agung Umno 2011

Perhimpunan Agung Umno 2011 : Ucapan Najib Tun Razak Penutupan Perhimpunan Agung Umno 2011.

Ucapan Najib Tun Razak Penutupan Perhimpunan Agung Umno 2011.    
Perhimpunan Agung UMNO 2011 diyakini memberi impak yang lebih kepada perwakilan dan ahli-ahli berdasarkan mutu perbahasan lebih baik setakat hari ini.


Setiausaha Agung UMNO, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor juga berharap perbahasan oleh perwakilan dapat memberi iktibar kepada ahli-ahli untuk terus memperkasakan parti.

"Perhimpunan Agung UMNO pada tahun ini berjalan dengan lancar dan tidak banyak masalah yang timbul. Semua berjalan seperti biasa dan tiada perwakilan yang dilaporkan membawa masalah.
"Ada perbahasan yang lebih baik mutunya dari tahun lepas, namun ada juga yang kurang baik mutunya. Saya berharap sesi perbahasan yang dijalankan dapat memberi iktibar kepada parti," katanya.
Perhimpunan Agung Umno 2011, berlangsung selama lima hari bermula dengan perasmian serentak perhimpunan agung tiga sayap Umno iaitu Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri oleh Timbalan Presiden Umno Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang juga Timbalan Perdana Menteri pada Selasa.

Perhimpunan agung kali ini dijangka menumpukan kepada pengukuhan jentera pilihan raya parti dalam persediaan parti tunjang pemerintah itu menghadapi pilihan raya umum ke-13.
Dijangka amanat yang disampaikan oleh Najib akan sarat dengan nasihat dan ingatan, bukan sahaja kepada para perwakilan malah kepada berjuta-juta anggota Umno.

Sempena perhimpunan agung kali ini juga, satu forum antarabangsa turut diadakan bertajuk "Transformasi Politik, Ekonomi dan Sosial Dalam Era Krisis Global".

Sebanyak 65 perwakilan daripada 25 parti politik dari 22 negara menghadiri forum itu, yang berlangsung selama dua hari dari Isnin.

Jumaat, 2 Disember 2011

Perkara Yg Membuatkan Kita Susah

Perkara Yg Membuatkan Kita Susah


 Terdapat beberapa perkara yang mempunyai kaitan dengan kesusahan atau secara lebih khusus sebagai PENYEBAB ditimpa kesusahan dan penderitaan yang mana pada kebiasaannya kita mengambil ringan tentang perkara-perkara tersebut.

 Dalam kitab Al-Barakah fi Fadhl lis Sa'yi Wal Harakah yang disusun oleh Abi Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman Al-Habsyi telah diterangkan perkara yang mempunyai hubungkait dengan kesusahan seseorang.

 01. TIDAK sembahyang atau SOLAT
02. TIDAK membaca Bismillah ketika hendak makan.
03. Makan atas pinggan yang terbalik.
04. Memakai kasut atau sandal memulakan sebelah kiri.
05. Menganggap ringan apa-apa yang terjatuh dalam hidangan makanan.
06. Berwuduk' di tempat buang air besar atau air kecil
07. Suka bersandar pada pintu rumah.
08. Suka duduk di atas tangga.
09. Membiasakan diri mencuci tangan di dalam pinggan selepas makan.
10. Membasuh tangan dengan tanah atau bekas tepung.
11. TIDAK membersihkan rumah.
12. Membuang sampah atau menyapu dengan kain.
13. Suka membersihkan rumah pada waktu malam.
14. Suka tidur di atas muka.
15. Membakar kulit bawang.
16. Menjahit baju yang sedang dipakai.
17. Mengelap muka dengan baju.
18. Berdiri sambil bercekak pinggang.
19. Tidur TIDAK memakai baju.
20. Makan sebelum mandi hadas.
21. Tergesa-gesa keluar dari masjid selepas menunaikan solat subuh.
22. Pergi ke pasar sebelum matahari terbit.
23. Lambat pulang dari masjid.
24. Doakan perkara yg TIDAK baik terhadap ibubapa dan anak-anak.
25. Kebiasaan TIDAK menutup makanan yg dihidangkan.
26. Suka memadam pelita dengan nafas.
27. Membuang kutu kepala dalam keadaan hidup.
28. Membasuh kaki dengan tangan kanan.
29. Membuang air kecil pada air yang mengalir.
30. Memakai seluar sambil berdiri.
31. Memakai serban sambil duduk.
32. Mandi junub di tempat buang air atau tempat najis.
33. Makan dengan menggunakan dua jari.
34. Berjalan di antara kambing.
35. Berjalan di antara dua perempuan.
36. Suka mempermainkan janggut.
37. Suka meletakkan jari jemari tangan pada bahagian lutut.
38. Meletakkan tapak tangan pada hidung.
39. Suka menggigit kuku dgn mulut.
40. Mendedahkan aurat di bawah sinaran matahari dan bulan.
41. Mengadap kiblat ketika membuang air besar atau air kecil.
42. Menguap ketika solat.
43. Meludah di tempat buang air besar atau air kecil.

LIMA PERKARA YG MESTI DISEGERAKAN.

Dari Hatim Al-Asom :

"Terburu-Buru Itu Termasuk Sifat Syaitan, Kecuali Pada (5)Lima Tempat".

Maka ia termasuk sunnah Rasulullah SAW iaitu:

1) Memberi makan tetamu, bila ia datang berkunjung.

2) Menyiapkan perkuburan mayat bila telah mati.

3) Mengahwinkan anak perempuan, bila cukup umur.

4) Membayar hutang, bila telah sampai masanya.

5) Bertaubat dari dosa! , bila ia telah melakukannya.


LIMA PESANAN DARI SYAIKH AL-BALKHI.

"Ambil olehmu Lima perkara kemudian kamu amalkan :

1) Sembahlah Allah sebanyak keperluanmu kepadaNya.

2) Ambillah apa-apa dari dunia menurut keperluan selama umurmu didalamnya.

3) Lakukanlah maksiat kepada Allah, menurut kemampuanmu memikul azabNya.

4) Persiapkanlah bekal di dunia untuk selama kamu tinggal di dalam kubur.

5) Beramallah untuk syurga, menurut lamanya masa yg kamu inginkan utk tinggal di dalamnya."


HARTA BERTIMBUN BOLEH MENYEBABKAN LIMA PERKARA.

Dari Sufyan Sauri :

"Tiada berkumpul harta disisi seseorg pada zaman ini, melainkan timbul di dalam dirinya lima perkara iaitu:

1) Panjang Angan-Angan.
2) Sentiasa Tamak.
3) Sangat Kedekut.
4) Berkurang Waraknya.
5) Lupa Kepada Akhirat.

Renung-renungkanlah...

Khamis, 1 Disember 2011

Suara Penyiksaan Alam Kubur

Suara Penyiksaan Alam Kubur. Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang


"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang haq dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"
[Al Hajj , Ayat 5 dan 6]

Penemuan suara penyiksaan alam kubur ini ditemukan oleh seorang peneliti dari Soviet bernama Dr. Azzacove (seorang komunis), berikut ini adalah penuturan ceritanya :

"Penemuan terakhir ini adalah penemuan yang sangat mengejutkan pendengaran kami, dengan penemuan ini banyak dari peneliti kami yang berhenti dari pekerjaan ini karena ketakutan. Pada awalnya kami hanya hendak mendengarkan pergerakan bumi dengan interval tertentu dan mendengarkan Super Sensitive Microphone yang masuk ke dalam bilik-bilik atau lubang-lubang bumi dan reruntuhan galian.

Pada awalnya kami menyangka apa yang kami dapat itu adalah gesekan dari alat-alat kami pada dinding-dinding perut bumi, tetapi suara ini menghancurkan seluruh logika kami. Setelah beberapa penyesuaian kami berkasimpulan bahwa suara ini berasal dari interior bumi, jadi seakan-akan di dalam perut bumi ini ada ruang lain yang berbeda dari tempat yang kami gali, dan dari ruangan tersebutlah kami tidak mempercayai apa yang kami dengar.

Kami mendengar dari ruang bumi yang lain itu ada suara manusia berteriak keras dalam kesakitan. Walaupun satu suara didengar, kami dapat mendengar ribuan bahkan jutaan latar belakang suara manusia yang sedang dalam kesakitan akibat penyiksaan. Setelah penemuan yang sangat mencenangkan ini, setengah dari peneliti kami berhenti karene takut.

Yang sangat mengejutkan lagi, bagi orang Soviet itu adalah setelah suara tersebut direkam, pada malam yang sama, keluarlah semacam gas atau kabut yang terang dari lokasi penggalian gas. Gas atau kabut tersebut keluar dengan membentuk pilar-pilar dan tulisan yang membentuk seperti sayap kelelawar (seperti lafadz ALLAH, wallahu a'lam), lalu menampakkan dengan sendirinya dengan bahasa Rusia yang artinya AKU TELAH MENAKLUKKAN atau AKU TELAH MENUNDUKKAN. Tulisan itu terlihat di awan Siberia yang gelap.

Kejadian itu sangat tidak masuk akal orang-orang Soviet, karena sedang akan diteror beberapa saat setelah itu datanglah ambulance ke kumpulan orang-orang tersebut dan memberikan obat yang dapat menghilangkan memori dengan singkat. Sebagai perawatan kepada korban yang melihat keajaiban itu (ini mungkin agar kejadian ini tetap dirahasiakan).

Nah, sebagai komunis, Saya tidak percaya adanya surga dan Injil, tetapi sebagai Ilmuwan sekarang Saya percaya adanya NERAKA. Sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata, apa yang Kami temukan, apa yang Kami lihat dan apa yang Kami dengar. Dan sekarang kami yakin bahwa kami menggali dekat, dekat sekali dengan PINTU NERAKA.". Lalu Dr. Azzacove melanjutkan, "mesin penggali tiba-tiba berputar dengan sangat cepat ketika Kami mencapai salah satu kulit bumi, tempereturnya menunjukkan hingga 2000 derajat Fahrenhait, lalu kami mendekatkan microphone itu disana untuk mendengarkan pergerakan bumi, tetapi, yang terdengar adalah suara manusia, bahkan teriakan manusia dalam kesakitan. Pertama kami mengira suara itu adalah suara mesin. Tetapi setelah melakukan kajian ulang atas suara itu, suara yang terdengar adalah suara manusia bukan hanya satu orang, mungkin jutaan manusia yang sedang dalam siksaan dan kesakitan.

Apakah Anda tahu kenapa Jacques Costeau, seorang penjelajah dalam air berhenti beberapa saat sebelum dia mati. Dia berhenti karena dia juga pernah mendengar suara jeritan manusia di dalam air ketika ia sedang menjelajah di dalam air. Dan dalam kesempatan lain juga salah satu anak buahnya menemukan hal yang sama ketika ia sedang melakukan penjelajahan di sekitar SEGITIGA BERMUDA. Setelah ia sembuh dari shock yang sangat berat, kemudian ia menceritakan bahwa ia mendengar jeritan manusia yang banyak yang sedang disiksa di dalam perut bumi.

Anda boleh percaya atau tidak, tetapi terlepas dari benar atau tidaknya suara tersebut, kita semua harus meyakini bahwa Alam Kubur dan Siksa Kubur itu ada, yang jadi pertanyaan sekarang adalah sudah siapkah kita untuk menghadapi alam Kubur ?


Semoga bermanfaat.

Rabu, 30 November 2011

Siapakah Anda, Adakah Tergolong Dalam?

 Siapakah Anda, Adakah Tergolong Dalam?


Siapakah orang yang sibuk?
Orang yang sibuk adalah orang yang tidak mengambil berat akan waktu solatnya seolah-olah ia mempunyai kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman a.s

Siapakah orang yang manis senyumanya?
Orang yang mempunyai senyuman yang manis adalah orang yang ditimpa musibah lalu dia kata "Inna lillahi wainna illaihi rajiuun." Lalu sambil berkata,"Ya Rabbi Aku redha dengan ketentuanMu ini", sambil mengukir senyuman.

Siapakah orang yang kaya?
Orang yang kaya adalah orang yang bersyukur dengan apa yang ada dan tidak lupa akan kenikmatan dunia yang sementara ini.

Siapakah orang yang miskin?
Orang yang miskin adalah orang tidak puas dengan nikmat yang ada sentiasa menumpuk-numpukkan harta.

Siapakah orang yang rugi?

Orang yang rugi adalah orang yang sudah sampai usia pertengahan namun masih berat untuk melakukan ibadat dan amal-amal kebaikan.

Siapakah orang yang paling cantik?

Orang yang paling cantik adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik.

Siapakah orang yang mempunyai rumah yang paling luas?

Orang yang mempunyai rumah yang paling luas adalah orang yang mati membawa amal-amal kebaikan di mana kuburnya akan di perluaskan saujana mata memandang.

Siapakah orang yang mempunyai rumah yang sempit lagi dihimpit?

Orang yang mempunyai rumah yang sempit adalah orang yang mati tidak membawa amal-amal kebaikkan lalu kuburnya menghimpitnya.

Siapakah orang yang mempunyai akal?

Orang yang mempunyai akal adalah orang-orang yang menghuni syurga kelak kerana telah mengunakan akal sewaktu di dunia untuk menghindari siksa neraka.

Jadikanlah Al Quran itu acuan hidup..untuk bekalan kemudian hari..insya Allah

Facebook - Sembunyikan Alamat E-mel anda

 
Dengan Facebook, privasi adalah menjadi kebimbangan utama. Satu bahagian yang sangat awam maklumat kebanyakan orang secara tidak sengaja berkongsi alamat e-mel mereka. Ini membuka anda untuk mana-mana penipu untuk mula menghantar e-mel spam. Ia juga membolehkan kawan-kawan, yang anda sebenarnya tidak tahu, untuk menghantar e-mel anda di luar Facebook. Sambil menyembunyikan alamat e-mel anda di Facebook tidak berkilau jelas, ia tidak mustahil. Anda juga boleh menguji profil anda untuk memastikan e-mel itu sentiasa tersembunyi dari orang-orang yang betul.

Menyembunyikan alamat e-mel anda tidak bermakna anda terpaksa bersembunyi dari semua orang. Anda masih boleh menjaga ia kelihatan untuk kawan-kawan atau menyembunyikan tertentu daripada rakan-rakan tertentu. Anda boleh menukar tetapan anda pada bila-bila masa jika anda memutuskan untuk pergi bersembunyi di Facebook.

Sembunyikan Alamat E-mel anda

Log masuk ke akaun Facebook anda. Pilih nama anda di sebelah kanan atas skrin untuk melihat profil anda dan dinding. Tekan Edit Profile di sebelah kanan skrin, secara langsung di bawah nama anda dan Cari menu Rakan-rakan. Pada sebelah kiri skrin, pilih kategori Contact Information.

E-mel anda adalah perkara yang pertama yang disenaraikan. Sesetengah pengguna mungkin mempunyai lebih daripada alamat lebih disenaraikan. Jika ya, ulangi langkah-langkah berikut bagi setiap alamat yang anda mahu menyembunyikan. Tekan ikon yang paling kanan alamat e-mel anda. Pilihan-pilihan berikut muncul:

-Awam

-Kawan

-Hanya Me

-Custom

-Senarai (satu item bagi setiap senarai anda telah mencipta)

Awam adalah pilihan yang anda mahu mengelakkan, tempoh. Ini menjadikan anda e-mel awam kepada semua orang, bukan hanya orang-orang dalam senarai kawan-kawan anda. Pilihan kedua, Rakan-rakan, menyembunyikan alamat e-mel anda dari orang awam, tetapi memastikan ia boleh dilihat oleh semua orang yang anda friended di Facebook.

Selasa, 29 November 2011

Kelebihan Selawat

Kelebihan Selawat cerita dari RasulullahRasulullah s.a.w pernah menceritakan kisah yang akan berlaku
kepada seorang lelaki pada hari kiamat nanti. Sabdanya:

Apabila berlaku hari kiamat, seorang lelaki umatku diarah pergi ke suatu tempat.
Apabila hampir sampai ke pintu neraka, sambil menangis, orang lelaki itu bertanya kepada para malaikat,
"Ke manakah aku hendak dibawa pergi, wahai Mailakatul-Rahman?"
"Ke neraka," jawab para malaikat.
"Tinggalkan aku menangis bersendirian di sini untuk menyesali diriku," ujar lelaki itu.
"Sepatutnya dulu, engkau menangis di dunia. Pada hari ini, menangis tidak bermanfaat lagi," jelas para malaikat.

Lelaki itu berkata lagi, "Wahai Malaikatul-Jabbar. Aku ini anak Adam. Tidak tahan aku dengan panas api neraka.
Kalau sejuk, aku tidak tahan dengan sejuknya. Aku dari umat Muhammad s.a.w.
Tidakkah ada bagiku sesuatu harapan dari Tuhanku?"
"Apa harapan engkau dari Tuhan engkau?" tanya para malaikat.
"Aku tidak diseksa bersama Yahudi dan Nasrani," jawab lelaki itu.
"Itu Muhammad s.a.w di hadapan Tuhan Al-Jabbar. Serulah engkau kepada Nabimu itu.
Jika tidak kami akan lemparkan engkau ke neraka bersama dengan yang lain," ujar para malaikat.

Lelaki itupun segera berseru, "Ya, Muhammad! Ya, Rasulullah!"

Aku(Rasulullah) mendekati lelaki itu. Lalu bersabda kepada para malaikat, "Wahai Malaikatul-Rahman. Hantarlah kembali orang ini ke daun Mizan."
"Ya, Muhammad. Sesungguhnya kami diperintah oleh Allah Taala, dan kami tidak mahu mengingkari perintah itu," jawab para malaikat.

Aku segera tunduk dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla serta mengangkat sembah, mengadukan hal itu kepada-Nya. Dengan syafaatku, lelaki itu dihantar semula ke daun Mizan untuk ditimbang pahala dan dosanya. Akhirnya dengan syafaatku juga lelaki itu diperintahkan Allah Taala masuk ke syurga. Aku kemudiannya bersabda kepada lelaki itu, "Kenalkah engkau siapa aku?"

"Wajah engkau yang elok dan baumu yang harum, siapakah engkau yang sebenarnya?" tanya lelaki itu.
Aku bersabda, "Akulah Nabi engkau, Muhammad. Bacaan selawat engkau di dunia untukku telah diberkati oleh Allah Taala."

Lelaki itu tunduk dan menangis. Lalu berkata, "Wahai Muhammad Rasulullah. Tanpa engkau dan selawatku untuk engkau, nescaya aku dilontarkan ke neraka bersama ahli neraka yang lain."

Wallahu a'lam - Hadith riwayat Nafi daripada Ibn 'Umar

Pemangsa Internet menjadi musuh anak anda kini

 
 
Pemangsa Internet menjadi musuh yang lebih popular kini untuk anak-anak kita hari ini. Sebagai kanak-kanak, kita selalu meingatkan mereka supaya tidak memberitahu perkara-perkara seperti "tidak bercakap kepada orang asing", "tidak menerima perjalanan dari orang yang tidak dikenali" dan "tidak bercakap di telefon selepas 8:00". Banyak perkara-perkara yang sama yang kami diberitahu, memohon kepada anak-anak kita hari ini. Tetapi kebanyakan orang dewasa ini dengan senang hati membenarkan anak lelaki atau anak perempuan mereka di Internet pada waktu malam atau tanpa pengawasan. Adakah anda rasa anak anda berusia 14 tahun boleh berjalan sendirian dan tanpa pengawasan di pusat membeli belah tempatan atau taman? 
 
Saya pasti anda tidak akan benarkan ataupun anda akan risau . Oleh itu bahaya SAMA kepada anak anda juga ada di Internet seperti yang mereka lakukan di antara orang yang tidak dikenali pelbagai. Terdapat pemangsa kanak-kanak tidak lebih daripada sekarang daripada apabila kita adalah kanak-kanak, tetapi MAKA, dengan kehadiran internet, terdapat baka baru pemangsa kanak-kanak untuk menambah campuran. Pemangsa Internet. Artikel ini akan membincangkan bagaimana untuk mendidik anak-anak anda tentang bagaimana untuk melindungi diri mereka daripada pemangsa Internet, serta mendidik ANDA bagaimana beberapa perkara bahawa anak-anak kita boleh lakukan di Internet tanpa disedari meletakkan anak-anak kita pada risiko yang datang dalam hubungan secara langsung, bersemuka, dengan pemangsa Internet.

Dengan laman rangkaian sosial seperti "MySpace.com", "Facebook", dan "Xanga" meletup popular, diari remaja tidak lagi disembunyikan di bawah katil. Mereka Hantar dalam talian, sering kali boleh diakses secara bebas kepada sesiapa, di mana-mana sahaja. Bit maklumat yang sempurna seolah-olah tidak berbahaya seperti nama pertama, nama sekolah, kepentingan, dan kebimbangan boleh dilihat dan digunakan oleh pemangsa seksual. Bagi pemangsa Internet, Internet telah menjadi sasaran yang kaya dengan alam sekitar. Izinkan saya untuk melayari anda melalui situasi rekaan tetapi yang berlaku lebih kerap daripada apa yang anda boleh berfikir.

Rabu, 10 Ogos 2011

USD $120 Sehari Dengan Adsense Hanya Dengan Software KunTao Generator

### USD $120 Sehari Dengan Adsense Hanya Dengan Software KunTao Generator!!!###

Semua ini bukan tipu...Bukan tipu dan bukan tipu-tipu belaka. Saya adalah salah seorang pengguna Software KunTao Generator dan telah berjaya mendapat USD daripada adsense setiap bulan.

Klik Link Di Bawah Untuk 10 Hari Tempoh Percubaan Perisian KunTao Marketing


Apa itu Software KunTao Generator

Software KunTao Generator!!! adalah mesin yang bekerja untuk anda menambah pendapatan dengan Program Google Adsense dengan hanya auto pilot. Software KunTao Generator!!! ini akan mencari article topik dan keyword untuk laman web anda secara automatik.

Siapa disebalik Software KunTao Generator!!! ini???

Siapa tidak kenal "MUNAWAR" seorang pakar Program Google Adsense Di Malaysia. E-Book Beliau JWA V2.0 & V2.5 telah mendapat jualan yang amat memberansangkan dan telah berjaya melahirkankan pemain-pemain Program Google Adsense yang hebat.Video Pendapatan Google Adsense Sehari Munawar


Di Sebalik Software KunTao Generator!!!

Software KunTao Generator telah mula dijual Pada hujung Dec 2011 dan hanya dijual sebanyak 140 unit sahaja. Tetapi yang paling hebatnya, Software KunTao Generator berjaya dijual sebanyak 140 unit hanya dalam tempoh 6 jam sahaja!!!. Maka di sini telah nyatalah kehebatan Software KunTao Generator ini sememangnya tidak dapat disangkal lagi.

Dan kini Software KunTao Generator kembali lagi untuk anda, Anda deberi peluang untuk merasa... mencuba... dan menikmati segala-galanya kehebatan Software KunTao Generator hanya untuk percubaan 10 hari sahaja.

Anda guna percuma 10 hari kemudian buatlah keputusaan untuk memilikinya ataupun hanya mencuba-cuba sahaja. Ingat Software KunTao Generator hanya akan mula dijual pada 15 Ogos 2011 ini sahaja... mungkin dalam masa 24jam Software KunTao Generator akan sold OUT kerana jualan terbuka dalam kuantiti yang terhad sahaja.

Klik Link Di Bawah Untuk 10 Hari Tempoh Percubaan Perisian KunTao Marketing

http://bit.ly/Perisian-KunTao-Marketing

Sabtu, 16 Julai 2011

Siaran Langsung Malaysia vs Liverpool 16 julai 2011 live Streaming

Liverpool vs Malaysia Live Stream Liverpool Asia Tour 2011.


Tonton siaran langsung Malaysia | Harimau Malaysia | Skuad Piala Dunia Malaysia vs Pasukan Liverpool 16 Julai 2011 Streaming online hanya di Berita Hiburan Terkini.

Sila tunggu sehingga 5 minit sebelum pelawanan bermula, siaran secara langsung | Streaming perlawanan Malaysia vs Liverpool 16 Julai 2011 akan bermula. Sila refesh jika streaming terhenti.

Perlawanan Bermula jam 17.45 waktu Malaysia.

Rajagobal merayu bahawa hanya untuk satu hari ini sahaja penyokong setia Liverpool di Malaysia perlu memberi sokongan kepada skuad kebangsaan dan memakai jersi kedua kebangsaan berwarna biru.

Dalam perkembangan sama, Rajagobal berkata, beliau amat gembira dengan perkembangan Safee Sali yang semakin pulih dari kecederaannya dan harap pemain itu sembuh 100 peratus menjelang pertemuan dengan Singapura dalam perlawanan kelayakan Piala Dunia 2014 pusingan kedua 23 dan 28 Julai ini.

"Saya gembira dengan perkembangannya, bagaimanapun ia masih menjadi tanda tanya sama ada dia akan diturunkan esok (hari ini), kerana semua orang sedar masalah Malaysia sekarang ini adalah di bahagian serangan.

"Kita kena cuba sekarang ini membina kekuatan di bahagian tersebut melalui pemain tengah, saya harap semua faham dengan keadaan ini," katanya yang besar kemungkinan akan menggandingkan Abd. Hadi Yahya dan Ahmad Fakri Saarani di bahagian serangan menentang Liverpool hari ini.

Sabtu, 18 Jun 2011

Maharaja Lawak Minggu Ke 12

Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Berlansung di johor bahru minggu ini. Kali ini saya ingin membawa senyuman kepada anda. Maharaja Lawak Minggu Ke 12 adalah fenomena yang melanda melaysia kini, lupakan Hackers yang menggodam laman web Gov.My buat sementara waktu.

Buat pengetahuan semua, program Maharaja Lawak minggu ke 12 ini akan berlangsung di luar Kuala Lumpur iaitu di Johor Bahru. Minggu lepas tiada penyingkiran. So sekarang persaingan semakin sengit dengan beberapa kumpulan dan peserta yang mempunyai bakat tersendiri.

Antara peserta/kumpulan yang akan membuat persembahan ialah:

* Jozan
* Nabil
* Jambu
* Sepah
* R2


Tonton video
Maharaja Lawak Minggu Ke 12|Maharaja Lawak Minggu Ke 12|Maharaja Lawak Minggu Ke 12


Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan Jambu

Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan Jambu

Maharaja Lawak Minggu Ke 12 ini berlangsung di Dewan MBJB Johor. Mari kita lihat Gelagat Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan Jambu.

Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan JambuMaharaja Lawak Minggu Ke 12 Nabil

Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Nabil

Maharaja Lawak Minggu Ke 12 ini berlangsung di Dewan MBJB Johor. Mari kita lihat Gelagat Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Nabil.

Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Nabil
Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Nabil Part 2
Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan Jozan

Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan Jozan

Maharaja Lawak Minggu Ke 12 ini berlangsung di Dewan MBJB Johor. Mari kita lihat Gelagat Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan Jozan.

 Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan Jozan

 Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan Jozan Part 2


Jumaat, 17 Jun 2011

Maharaja Lawak Minggu 12 Kumpulan R2

Maharaja Lawak Minggu 12 Kumpulan R2

Maharaja Lawak Minggu Ke 12 ini berlangsung di Dewan MBJB Johor. Mari kita lihat Gelagat Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan R2.

Maharaja Lawak Minggu 12 Kumpulan R2Maharaja Lawak Minggu 12 Kumpulan R2 Part 2Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan Sepah

Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan Sepah

Maharaja Lawak Minggu Ke 12 ini berlangsung di Dewan MBJB Johor. Mari kita lihat Gelagat Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan Sepah.

Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan Sepah
Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan Sepah

Maharaja Lawak Minggu Ke 12 Kumpulan Sepah Part 2

Khamis, 16 Jun 2011

Gerhana Bulan | Solar Eclipce 2011 Live

Menonton Gerhana Bulan | Solar Eclipce 2011 Live Di Manusia dan Islam.Watch live streaming video from swansiliguri at livestream.com

Click UntuK Tonton secara live.

KUALA LUMPUR – Satu fenomena yang jarang berlaku iaitu gerhana bulan sepenuhnya akan terjadi pada Khamis ini.

Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), Othman Mustapha berkata, fenomena itu dijangka berlaku antara pukul 1.25 pagi sehingga 6.59 pagi.

“Oleh itu semua masjid dan surau disaran supaya mengadakan solat sunat khusuf dan khutbah gerhana,” katanya dalam satu kenyataan media hari ini.

Mengulas lanjut, Othman berkata, Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Masjid Putra akan menganjurkan solat sunat khusuf pada pukul 3 pagi.

Menurut beliau, aktiviti cerapan akan turut diadakan di Masjid Putra, melalui kerjasama Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dan Institut Latihan Islam Malaysia.

“Ibadah sunat seharusnya ditunaikan sebaik mungkin kerana fenomena ini jarang-jarang berlaku,” katanya lagi.

Gerhana Bulan | Solar Eclipce 2011 Live

Selasa, 7 Jun 2011

Rahsia Puasa Bulan RejabRahsia Puasa Bulan Rejab

Diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda:

"Ketahuilah bahawa bulan Rajab itu adalah bulan ALLAH, maka barangsipa yang berpuasa satu hari dalam bulan Rajab dengan ikhlas, maka pasti ia mendapat keredhaan yang besar dari ALLAH SWT"


Barangsiapa yang berpuasa dua hari dalam bulan Rajab mendapat kemuliaan di sisi ALLAH SWT.

Barangsiapa berpuasa tiga hari dalam bulan Rajab, maka ALLAH akan menyelamatkannya dari bahaya dunia, seksa akhirat, dari terkena penyakit gila, penyakit putih-putih di kulit badan yang menyebabkan sangat gatal dan diselamatkan dari fitnahnya syaitan dan dajjal.

Barangsiapa yang berpuasa lima hari dalam bulan Rajab, permintaannya akan dikabulkan oleh ALLAH SWT.
Barangsiapa berpuasa tujuh hari dalam bulan Rajab, maka ditutupkan tujuh pintu neraka Jahanam.

Barangsiapa berpuasa lapan hari dalam bulan Rajab, maka dibukakan lapan pintu syurga baginya.

Barangsiapa berpuasa lima belas hari dalam bulan Rajab, maka ALLAH mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan menggantikan kesemua kejahatannya dengan kebaikan, dan barangsiapa yang menambah (hari-hari puasa) maka ALLAH akan menambahkan pahalanya."

Sabda Rasulullah SAW: "Pada malam Mikraj, saya melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih sejuk dari ais dan lebih harum dari minyak wangi, lalu saya bertanya Jibril as: "Wahai Jibril untuk siapakah sungai ini?"

Berkata Jibril as: "Ya Muhammad sungai ini adalah untuk orang yang membaca selawat untuk engkau dibulan Rajab."

Dalam sebuah riwayat Tsauban bercerita: "Ketika kami berjalan bersam-sama Nabi SAW melalui sebuah kubur, lalu Nabi berhenti dan Baginda menangis dengan amat sedih, kemudian baginda berdoa kepada ALLAH SWT. Lalu saya bertanya Rasulullah SAW: "Ya Rasulullah SAW, mengapakan anda menangis?"

Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Tsauban, mereka itu sedang diseksa dalam kubur mereka, dan saya berdoa kepada ALLAH, lalu ALLAH meringankan seksa ke atas mereka."

Sabda Rasulullah SAW lagi: "Wahai Tsauban, kalaulah sekiranya mereka ini mahu berpuasa satu hari saja dalam bulan Rajab, dan mereka tidak tidur semalam sahaja di bulan Rajab nescaya mereka tidak akan diseksa dalam kubur."

Tsauban bertanya: "Ya Rasulullah SAW, apakah hanya berpuasa satu hari dan beribadah satu malam dalam bulan Rajab sudah boleh mengelakkan dari seksa kubur?"

Sabda Rasulullah SAW: "Wahai Tsauban, demi ALLAH Zat yang telah mengutus saya sebagai nabi, tiada seorang muslim lelaki dan perempuan yang berpuasa satu hari dan mengerjakan solat malam sekali dalam bulan Rajab dengan niat kerana ALLAH, kecuali ALLAH mencatatkan baginya seperti berpuasa satu tahun dan mengerjakan solat malam satu tahun."

Sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Rajab adalah bulan ALLAH, Sya'ban adalah bulan aku (Rasulullah SAW) dan bulan Ramadhan adalah bulan umatku."

"Semua manusia akan berada dalam keadaan lapar pada hari kiamat, kecuali para nabi, keluarga nabi dan orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab, Sya'ban dan bulan Ramadhan. Maka sesungguhnya mereka kenyang serta tidak ada rasa lapar dan haus bagi mereka."

KELEBIHAN BULAN REJAB

Beberapa hadis Rasulullah saw menunjukkan kelebihan bulan rejab:
1. Hendaklah kamu memuliakan bulan Rejab, nescaya Allah memuliakan kamu dengan seribu kemuliaan di hari Qiamat.
2. Bulan Rejab bulan Allah, bulan Sya'ban bulanku, dan bulan Ramadhan bulan umatku.
3. Kemuliaan Rejab dengan malam Isra' Mi'rajnya, Sya'ban dengan malam nisfunya, dan Ramadhan dengan Lailatul-Qadarnya.
4. Puasa sehari dalam bulan Rejab mendapat syurga yang tertinggi (Firdaus). Puasa dua hari dilipatgandakan pahalanya.
5. Puasa 3 hari pada bulan Rejab, dijadikan parit yang panjang yang menghalangnya ke neraka (panjangnya setahun perjalanan).
6. Puasa 7 hari pada bulan Rejab, ditutup daripadanya 7 pintu neraka.
7. Puasa 16 hari pada bulan Rejab akan dapat melihat wajah Allah di dalam syurga, dan menjadi orang yang pertama menziarahi Allah dalam syurga.
8. Kelebihan bulan Rejab dari segala bulan ialah seperti kelebihan Al-Quran ke atas semua kalam (perkataan).
9. Puasa sehari dalam bulan Rejab seumpama puasa empat puluh tahun dan diberi minum air dari syurga.
10. Bulan Rejab Syahrullah (bulan Allah), diampunkan dosa orang-orang yang meminta ampun dan bertaubat kepada-Nya.


Puasa dalam bulan Rejab, wajib bagi yang berpuasa itu:
a. Diampunkan dosa-dosanya yang lalu.
b. Dipelihara Allah umurnya yang tinggal.
c. Terlepas daripada dahaga di akhirat.

11. Puasa pada awal Rejab, pertengahannya dan pada akhirnya, seperti puasa sebulan pahalanya.
12. Siapa bersedekah dalam bulan Rejab, seperti bersedekah seribu dinar, dituliskan kepadanya pada setiap helai bulu roma jasadnya seribu kebajikan, diangkat seribu darjah, dihapus seribu kejahatan.

Semoga bermanfaat untuk kita semua, insyaALLAH

Rahsia Puasa Bulan Rejab

Isnin, 6 Jun 2011

Watch Food, Inc. (2009) - Dokumentari Tentang Pemakanan wajib tonton

Watch Food, Inc. (2009)


The current method of raw food production is largely a response to the growth of the fast food industry since the 1950s. The production of food overall has more drastically changed since that time than the several thousand years prior. Controlled primarily by a handful of multinational corporations, the global food production business - with an emphasis on the business - has as its unwritten goals production of large quantities of food at low direct inputs (most often subsidized) resulting in enormous profits, which in turn results in greater control of the global supply of food sources within these few companies. Health and safety (of the food itself, of the animals produced themselves, of the workers on the assembly lines, and of the consumers actually eating the food) are often overlooked by the companies, and are often overlooked by government in an effort to provide cheap food regardless of these negative consequences...

Telah lama mencari Food, Inc. (2009) Baru sekarang dapat saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Moga selepas anda menonton anda semua tahu teknologi tentang makanan dan apa yang di selindung di sebaliknya.Disebalik Food, Inc. (2009)

Mesej daripada 'Food, Inc' adalah bahawa sebahagian besar daripada apa Amerika sekarang makan dihasilkan oleh segelintir syarikat mega-sangat sentralistik, dan bahawa situasi ini merugikan kesihatan, persekitaran, bahkan kemanusiaan kita. Fakta-fakta jelek penganiayaan haiwan, pencemaran makanan, dan kolusi kerajaan ditutupi oleh industri rahsia yang tidak akan berbicara dengan para pembuat filem atau membiarkan interior ladang ayam mereka, penternakan lembu, pemotongan haiwan, dan tanaman pembungkus daging akan difilemkan.

Diberitahu oleh suara-suara dan pandangan para penulis buku bestseller Eric Schlosser ('Fast Food Nation') dan Michael Pollen ('The omnivora Dilema'), ini film baru adalah huraian yang menawarkan beberapa harapan bahawa segala sesuatu bisa dibuat lebih baik melalui usaha akar umbi. Benar, Kenner menunjukkan, Monsanto, Smithfield, Perdue, et al. kaya dan berkuasa. Namun begitu adalah syarikat tembakau, dan jika Philip Morris dan Reynolds boleh diperjuangkan berjaya, sehingga dapat industri makanan. Fakta bahawa Walmart besar adalah beralih ke makanan organik kerana pelanggan ingin mereka menunjukkan orang memilih secara berkesan dengan saku mereka setiap kali mereka membeli makan.

dokumentari lain telah menutupi tanah ini dahulu. Dokumenter 2008 Perancis 'Dunia Menurut Monsanto' (2008) berfokus pada bagaimana syarikat itu, dengan sokongan kerajaan, memonopoli penanaman bibit, dan Deborah Koons '2004 'pergi Masa Depan Pangan' di atas tanah yang sama. Jennifer Abbott dan menyapu Mark achbar's 2003 film 'The Corporation' (2003) menyentuh monopoli Monsanto juga. 'Food, Inc' Dalam istilah yang lebih umum, dokumentari, menyenangkan Jerman narasi-free 'Our Daily Bread' (Nikolaus Geyrhalter, 2003) menyampaikan mesej s 'pengeluaran makanan dehumanized kilang-gaya dengan fokus Eropah. 2006 Richard Linklater's "Fast Food Nation 'tumbuh dari buku Schlosser tentang seberapa buruk dan makanan segera Amerika menjijikkan dan bagaimana merosakkan kesihatan. Ini semua adalah filem yang baik, dan ada dan akan banyak lagi. Kerana ini filem baru menyebutkan, eksploitasi dan malpraktik dalam industri daging didedahkan sejauh 1.906 buku muckraking Upton Sinclair, 'The Jungle. "

'Food, Inc' adalah sebuah filem populis dan praktikal yang berbicara dengan suara petani, penyokong, dan wartawan, dan menumpukan pada makanan, apa yang salah dengan itu, dan apa yang boleh kita lakukan. Kenner menawarkan banyak maklumat praktikal dan menarik bagi orang sehari-hari. Filem ini akan kembali ke lima puluhan untuk menunjukkan bagaimana munculnya makanan segera memberikan sumbangan untuk terpusat, pengeluaran makanan kurang pelbagai Amerika. MacDonald sekarang banyak daging lembu, ayam, kentang, dan makanan yang lain dihasilkan di dalam negeri. Filem ini menjelaskan bahawa hanya segelintir syarikat kawalan tidak hanya sebahagian besar, daging babi ayam lembu,, dan jagung yang dihasilkan di AS tapi produk makanan yang paling lain juga. Selain itu tidak hanya adalah jagung pakan utama diberikan kepada haiwan makanan, tetapi jumlah yang mengejutkan dari puluhan ribu produk yang dijual di supermarket hari ini - bahawa sampah dikemas diseksa di tengah kedai yang Atkins dan sekarang Pollen telah memberitahu kita untuk mengelakkan , juga berasal dari jagung. Kerana cara produk makanan tertentu sokongan kerajaan, hamburger lebih murah daripada sayur-sayuran segar. Kenner menumpukan pada Orozcos berpendapatan rendah yang bekerja baik dan merasa dipaksa untuk bergantung pada makanan makanan segera kerana mereka mengisi mereka dan anak-anak mereka lebih ekonomik dari produk segar yang dibeli di pasaran.

Industri baru ini telah mengembangkan ayam yang tumbuh besar lebih cepat dengan daging dada lebih. Mereka terus dalam kandang gelap tertutup. Kisah ini sama untuk semua makhluk dihasilkan massa miskin, berdesakan bersama-sama dalam jumlah yang besar, penuh dengan antibiotik, cacat, penderitaan, pergelangan kaki jauh di dalam kotoran mereka sendiri, brutal dibunuh. Filem ini mempunyai rakaman baik dari pengilang daging besar selatan, Smithfield, menunjukkan bagaimana industri mega-makanan baru feed off pendatang upah rendah dieksploitasi haram yang melayan sebagai dibuang, sama seperti binatang.

Seorang juru bicara penting dalam 'Food, Inc' adalah seorang petani organik (anda hanya boleh mengatakan satu keras kepala kuno) disebut Joel Salatin dari Polyface Farm di Swoope, Virginia, yang juga seorang penulis, walaupun filem tidak menyebutkan buku-bukunya. ternak-Nya rumput-makan dan menonton mereka, kita menyedari itu cara alam bererti mereka menjadi. Mereka menjelajah percuma, hidup sihat, pemangkasan kembali sementara pemupukan rumput itu sehingga akan tumbuh kembali. Lembu tidak dimaksudkan untuk hidup pada jagung, dan melakukannya telah menyebabkan jangkitan. Penyelesaian industri untuk mengatasi masalah tersebut tidak untuk kembali ke kaedah terdahulu, tapi untuk menambah lebih banyak bahan kimia. Mereka melakukan hal-hal gila seperti menambah peluntur untuk filler hamburger untuk menjaga burger dari menjadi racun.

Sulit untuk menjaga keseimbangan sedemikian dokumentari tetapi Kenner cuba. Bahwa keluarga Hispanik adalah penting. Lambat dan makanan organik telah menjadi sesuatu yang orang kaya, seperti menggambarkan dilema mereka. Ada bisa lebih fokus pada orang sehari-hari dan pilihan yang sulit mereka sehari-hari. Cerita Walmart juga penting: Walmart pelanggan adalah orang-orang setiap hari. Ini cukup mudah bagi keluarga makmur baik untuk membeli butik menghasilkan di pasaran petani. Joes rata-rata tidak selalu punya waktu atau uang untuk itu. Juga penting adalah Barbara Kowalcyk, yang bekerja di Washington dengan ibunya sebagai pembela undang-undang ketat. 2 Anaknya Kevin 1/2-year-old meninggal dalam 12 hari dari bentuk virulen E. coli selepas makan hamburger berlibur. Dia ingin tidak simpati tetapi kawalan dari sebuah industri acuh tak acuh. Carole Morison adalah suara lain jelas: dia adalah seorang petani ayam selatan yang kehilangan kontraknya dengan Perdue kerana menolak untuk beralih ke gelap kandang ayam terowong tertutup, terkini dalam siri dipaksakan "perbaikan" yang mengarah ke pengeluaran yang lebih pada kos yang lebih kekejaman. Dia juga menjelaskan bagaimana petani menjadi budak syarikat-syarikat besar disimpan di dalam hutang seperti pelayan diwajibkan.

Bersenjata dengan warna cerdas, jelas grafik dan ironisnya cerah, 'Food, Inc' mempunyai peluang untuk mendapatkan menukarkan lebih "lambat," organik, makanan tempatan dan lawan terhadap peraturan makanan bengkok dan industri monopoli. Hal ini tampaknya salah satu rawatan yang paling seimbang dan berperikemanusiaan dari subjek belum.

Di terjemah dari asal http://www.imdb.com/title/tt1286537/

Sabtu, 4 Jun 2011

Pengalaman Sham Kamikaze terima Hidayah - Ceramah Dr Asri

Pengalaman Sham Kamikaze terima HidayahAlhamdulillah... Moga Allah kurniakan kita hidayah moga diterima amalan di Dunia ini.

Isnin, 30 Mei 2011

Pendapatan Internet Cara Mudah Terbongkar

Pendapatan Internet Cara Mudah TerbongkarPendapatan Internet Cara Mudah Terbongkar Adalah amat muadah bagi mereka yang faham dengan SEO ( Search engine optimization ) dan memahami serp (A search engine results page) Jika anda tidak fahami kedua tersebut bolehlah email kepada saya at ( mohdrizalembi@gmail.com ).

Assalamualaikum....

Pendapatan di internet bukan lagi satu perkara yang mustahil lagi bagi kebanyakkan orng. Allah memberi kita rezeki dari pelbagai sumber dan kitalah yang seharusnya berusaha meneroka dan mencari dari manakah sumber-sumber pendapatan yang halal anugerah dari Allah. Ingatlah 9/10 dari pintu rezeki itu ada pada perniagaan dan 1/10 itu adalah datang daripada makan gaji@ bekerja.

Oleh itu kita sebagai umat islam seharusnya berusaha mencari 9/10 pintu rezeki tersebut dan kita akan bebas beribadah kepada-Nya tanpa sebarang gangguan. Lebih kita usaha, maka lebih lagilah perlu kita meminta kepada-Nya.

Di sini saya ingin kongsikan ilmu yang selama ini saya pelajari semasa saya memulakan peniagaan online atau sebagai Blogger ini. Saya harap dengan pengkongsian ini anda akan lebih faham tentang cara mendapatkan pendapatan menerusi Internet @ online ini.


Program Google Adsense

Buku program google adsense yang terbaik pernah saya baca dan pelajari adalah buka yang di buat oleh Ahmad Munawar. Setelah saya pelajari dan memahami apa yang terkandung dalam buku dan praktikkan saya berjaya mendapat pendapatan yang berterusan daripada Google Adsense ini. Tetapi malangnya untuk mendaftar menjadi Publisher Google Adsense sudah tidak mudah seperti dahulu lagi. Banyak syarat yang Google mahu kita ikut dan mahukan blog kita relevan dangan apa yang di syaratkan oleh Google.

Tetapi setelah saya membuat pelbagai kajian, ternyata perkara yang menjadi masalah untuk menjadi Publisher Google Adsense sudah tidak menjadi masalah lagi. Syaratnya anda perlu mendaftar di laman Web Answers , kemudian menjawab 10 soalan seterusnya butang untuk mendaftar menjadi Publisher Google Adsense di aktifkan. Apalagi yang anda perlukan?... daftar dan sudah tentu dalam tempoh 24 jam sudah pasti akaun Publisher Google Adsense anda akan di luluskan.

Tetapi anda perlu tahu apa itu Program Google adsense terlebih dahulu. anda cuma perlu isi email dan nama anda di Pakej JWAv2.1 dan anda akan dibekalkan buku asas tentang Google Adsense oleh Munawar.

Siapa Ahmad Munawar...?

"Perkenalkan nama saya Munawwar. Saya memulakan Publishing Business (Google Adsense) 4 tahun yang lepas dan pada tarikh 4 Haribulan Ogos 2006, secara rasminya saya telah membuat Google Adsense program ini secara sepenuh masa dari rumah bersama isteri dan 2 orang anak kesayangan saya.

Saya juga telah beberapa kali mengendalikan Internet Marketing Workshop berkenaan dengan Google Adsense dan juga Internet Advertising Workshop pada mereka yang berminat untuk menambah pendapatan mereka melalui Google Adsense Program."

Anda boleh layari blog beliau di sini Jana wang Adsense.

Selain dari program Google Adsense, banyak lagi program lain. Anda boleh membaca di forum berikut ini :

Study Case : $1000 Sebulan Sebagai BlogMaster . Tread forum ini amat panjang, pastikan anda baca sambil membuat nota supaya setiap perkara penting tidak terlepas. Tread forum ini banyak mengajar saya tentang SERP dan SEO.

Isnin, 23 Mei 2011

KEJADIAN TANAH RUNTUH DI RUMAH ANAK YATIM AL-TAKWA.

KEJADIAN TANAH RUNTUH DI RUMAH ANAK YATIM AL-TAKWA.


21 May 2011. Malaysia mencatatkan lagi 1 tragedi tanah runtuh sehingga mengorbankan 16 nyawa. Kejadian ini berlaku semasa pelajar sedang membuat latihan nashid. Lokasi tragedi tanah runtuh di Rumah Anak Yatim dan Anak Hidayah Madrasah At-Taqwa, Kampung Sungai Gahal, Hulu Langat. Operasi mencari dan menyelamat berakhir kira-kira 5.30 pagi tadi dengan penemuan mangsa terakhir pada jam 5.05 pagi.
Gambar kejadian tragedi tanah runtuh di Rumah Anak Yatim dan Anak Hidayah Madrasah At-Taqwa, Kampung Sungai Gahal, Hulu Langat.

Mereka yang meninggal:

1) Azrel, 8,
2) Nael, 8,
3) Shahrul, 9,
4) Boboy, 10,
5) Farid, 34,
6) Zaim *
7) Angah *
8) Rahimi *
9) Zaid Ashwal, 18,
10) Riz, 9,
11) Lokman, 11,
12) Fahad, 9,
13) Aiman, 10,
14) Hazim, 9,
15) Mustakim *
16) Hasril, 11,

Ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam tragedi itu dan berharap keluarga mangsa akan tenang dan sabar menghadapi dugaan Allah.

Jumaat, 20 Mei 2011

RAHSIA WAJAH CANTIK BERSERI

RAHSIA WAJAH CANTIK BERSERI


Ada 5 rahsia wajah cantik berseri yang mudah dan mesti dilakukan sehari-hari. Tapi adakah kita melakukannya? Dikongsikan 5 rahsia wajah cantik dan berseri untuk diamalkan sehari-hari.

  • Bangun awal pagi utk solat subuh. Air wudhuk yg mengenai muka boleh menegangkan kulit.

  • Menunaikan solat zohor di tengah hari. Air wudhuk yg mengenai muka boleh mencerahkan mata.

  • Tidak melalaikan solat Asar di waktu petang. Air wudhuk yg mengenai muka boleh membersihkan kekotoran asap & habuk siang.

  • Tidak berlengah utk solat maghrib. Air wudhuk yg mengenai muka boleh menghilangkan bau di hidung & mulut.

  • Sentiasa ingat solat Isya di waktu malam. Air wudhuk yg mengenai muka boleh menceriakan wajah dr kemungkaran.

Sedekah Itu Ada Ganjarannya - Kisah Saidina AliSiti Fatimah, isteri Saidina Ali didatangi seorang peminta sedekah. Ketika itu Saidina Ali mempunyai 50 dirham. Setelah menerima wang, pengemis itu pun balik. Di tengah jalan, Saidina Ali bertanya berapa banyak yang diberi oleh Saidatina Fatimah. Apabila diberitahu 25 dirham, Saidina Ali menyuruh pengemis itu pergi sekali lagi ke rumahnya. Pengemis itu pun pergi dan Fatimah memberikan baki 25 dirham kepada pengemis itu.

Selang beberapa hari, datang seorang hamba Allah berjumpa Saidina Ali dengan membawa seekor unta. Orang itu mengadu dalam kesusahan dan ingin menjualkan untanya. Saidina Ali tanpa berlengah menyatakan kesanggupan untuk membelinya, meskipun ketika itu dia tidak berwang. Dia berjanji akan membayar harga unta itu dalam masa beberapa hari.

Dalam perjalanan pulang, Saidina Ali berjumpa dengan seorang lelaki yang ingin membeli unta itu dengan harga yang lebih tinggi daripada harga asal. Saidina Ali pun menjualkan unta itu kepada orang itu. Setelah mendapat wang, Saidina Ali pun menjelaskan hutangnya kepada penjual unta.

Beberapa hari kemudian, Rasulullah saw berjumpa Saidina Ali lalu bertanya
"Ya Ali, tahukah kamu siapakah yang menjual dan membeli unta itu?"
Apabila Saidina Ali mengatakan tidak tahu, Nabi menerangkan yang menjual itu ialah Jibril dan yang membelinya ialah Mikail.

MORAL & IKTIBAR

  • Allah membalas atau memberi ganjaran berlipat ganda jika kita menolong orang yang dalam kesusahan.

  • Memberikan bantuan kepada orang yang susah merupakan satu aset yang balasannya akan diterima di dunia lagi.

  • Berikanlah bantuan kepada orang yang berada di dalam kesempitan kelak Allah akan melepaskan kita semasa kita berada dalam kesusahan.

  • Keyakinan kepada balasan baik Allah merangsang kita untuk melakukan amalan dan kebajikan dengan lebih banyak.

Jumaat, 6 Mei 2011

PM Najib Razak Keudara dan Bersiaran Di Hot FM | Najib Razak HOT FM

PM Najib Razak Bersiaran Di Hot FMTiada seorang pun dapat menyangka PM Malaysia Y.A.B. Dato' Sri Mohd Najib Tun Razak sudi bersama pendengar di radio HOT FM bermula jam 7.30 pagi sehingga jam 8.30 pagi sebentar tadi. Malah beliau tiba lebih awal ke konti dan ini menunjukkan beliau seorang pemimpin yang menepati masa.

Pemimpin yang amat banyak mendekati rakyat ketika ini, Y.A.B. Dato' Sri Mohd Najib Tun Razak banyak bercerita tentang kehidupannya seharian rutin hidup seorang Perdana Menteri Malaysia semasa di tanya oleh DJ-DJ radio HOT FM. Malah Najib juga amat meminati lagu Kancing Suasa yang dinyanyikan oleh R. Azmi kerana mengingatkan beliau kepada nasib peribumi orang Asli dan berjanji untuk memperjuangkan nasib mereka. Bila ditanya kenapa lagu "Kancing Suasa", Najib berkata semasa mengunjung peribumi orang asli beliau telah dihiburkan lagu tersebut sebagai hiburan.

Najib dikonti radio Hot FM, Y.A.B Dato' sri Najib juga telah menentang Faizal Ismail bertanding Dam Aji dan keputusan memihak kepada ???.

Apapun siapa pun pemimpin kita. Memimpin lah secara adil. Pemimpin yang adil akan melahirkan Negara yang hebat di mata dunia. Pemimpin yang sentiasa mendengar dan dekat kepada rakyat. Pemimpin yang sentiasa dekat kepada ALLAH.

Y.A.B. Dato' Sri Mohd Najib Perdana Menteri Malaysia, Kami doakan semoga anda lebih memdekati rakyat dan bersama-sama dengan kami semua. Semoga sihat dan diberkati Allah S.W.T sentiasa.

Jumaat, 29 April 2011

Anwar Ibrahim, Datuk SK Suruh Bersumpah Laknat?

Sebelum memulakan tajuk panas hari ini Anwar Ibrahim, Datuk SK Suruh Bersumpah Laknat? Datuk Shazryl Eskay Abdullah yang dikatakan mahu mengangkat sumpah laknat di Masjid Amru Al-As di Sentul selepas solat Jumaat hari ini. “Sumpah untuk nak buktikan tuduhan zina cuma boleh dilakukan terhadap isteri sahaja. Itu dipanggil sebagai sumpah Li’an. Itu dinyatakan dalam Al Quran Surah An Nur ayat ke 6 hingga ke 10, ” ujarnya kepada Keadilandaily.

“Sumpah li’an ini pula adalah sumpah saling rela dilaknat, ia tak ‘laku’ kalau hanya sebelah pihak sahaja. Kedua, ia tidak ‘laku’ kalau tidak membabitkan suami dan isteri, “Sumpah yang dilakukan Datuk T ini tidak terpakai dan tak boleh pakai,” tegas beliau. Katanya, sumpah mubahalah seperti yang diperkatakan ramai orang pula, hanya melibatkan persoalan akidah dan tidak ada kaitan dengan hukum syarak. “Sumpah Mubahalah cuma nak menyatakan dalam soal perdebatan akidah dan ia tidak menyangkut paut dengan hukum syarak. Ia berkenaan akidah sahaja.

Sebelum itu ingin saya utarakan disini bekas pensyarah Universiti Islam Antarabangsa, Ustaz Dr Badrul Amin Bahron pula mengingatkan umat Islam supaya jangan sewenangnya mempermainkan agama dengan merujuk tindakan individu berkenaan. “Jangan sampai kita semua dilaknat Allah! Siapa ajar sumpah-sumpah ini? Agama apa? Kenapa di masjid? Sumpah bukan ajaran Islam, ikut Islam sebat saja mereka ini,” katanya sambil menyeru umat Islam merujuk surah An-Nur ayat 4.

Isnin, 25 April 2011

Cinta - Allah atau Kepada Manusia dan Dunia? | Mabuk Dalam CintaCinta Kepada Allah

Dikisahkan dalam sebuah kitab karangan Imam Al-Ghazali bahawa pada suatu hari Nabi Isa a.s berjalan di hadapan seorang pemuda yang sedang menyiram air di kebun. Bila pemuda yang sedang menyiram air itu melihat kepada Nabi Isa a.s berada di hadapannya maka dia pun berkata, "Wahai Nabi Isa a.s, kamu mintalah dari Tuhanmu agar Dia memberi kepadaku seberat semut Jarrah cintaku kepada-Nya."
Berkata Nabi Isa a.s, "Wahai saudaraku, kamu tidak akan terdaya untuk seberat Jarrah itu."

Berkata pemuda itu lagi, "Wahai Isa a.s, kalau aku tidak terdaya untuk satu Jarrah, maka kamu mintalah untukku setengah berat Jarrah."

Oleh kerana keinginan pemuda itu untuk mendapatkan kecintaannya kepada Allah, maka Nabi Isa a.s pun berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah dia setengah berat Jarrah cintanya kepada-Mu." Setelah Nabi Isa a.s berdoa maka beliau pun berlalu dari situ.

Selang beberapa lama Nabi Isa a.s datang lagi ke tempat pemuda yang memintanya berdoa, tetapi Nabi Isa a.s tidak dapat berjumpa dengan pemuda itu. Maka Nabi Isa a.s pun bertanya kepada orang yang lalu-lalang di tempat tersebut, dan berkata kepada salah seorang yang berada di situ bahawa pemuda itu telah gila dan kini berada di atas gunung.

Setelah Nabi Isa a.s mendengat penjelasan orang-orang itu maka beliau pun berdoa kepada Allah S.W.T, "Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku tentang pemuda itu." Selesai sahaja Nabi Isa a.s berdoa maka beliau pun dapat melihat pemuda itu yang berada di antara gunung-ganang dan sedang duduk di atas sebuah batu besar, matanya memandang ke langit.

Nabi Isa a.s pun menghampiri pemuda itu dengan memberi salam, tetapi pemuda itu tidak menjawab salam Nabi Isa a.s, lalu Nabi Isa berkata, "Aku ini Isa a.s."Kemudian Allah S.W.T menurunkan wahyu yang berbunyi, "Wahai Isa, bagaimana dia dapat mendengar perbicaraan manusia, sebab dalam hatinya itu terdapat kadar setengah berat Jarrah cintanya kepada-Ku. Demi Keagungan dan Keluhuran-Ku, kalau engkau memotongnya dengan gergaji sekalipun tentu dia tidak mengetahuinya."

Barangsiapa yang mengakui tiga perkara tetapi tidak menyucikan diri dari tiga perkara yang lain maka dia adalah orang yang tertipu.

1. Orang yang mengaku kemanisan berzikir kepada Allah, tetapi dia mencintai dunia.
2. Orang yang mengaku cinta ikhlas di dalam beramal, tetapi dia inginmendapat sanjungan dari manusia.
3. Orang yang mengaku cinta kepada Tuhan yang menciptakannya, tetapi tidak berani merendahkan dirinya.


Rasulullah S.A.W telah bersabda, "Akan datang waktunya umatku akan mencintai lima lupa kepada yang lima :

1. Mereka cinta kepada dunia. Tetapi mereka lupa kepada akhirat.

2. Mereka cinta kepada harta benda. Tetapi mereka lupa kepada hisab.


3. Mereka cinta kepada makhluk. Tetapi mereka lupa kepada al-Khaliq.


4. Mereka cinta kepada dosa. Tetapi mereka lupa untuk bertaubat.


5. Mereka cinta kepada gedung-gedung mewah. Tetapi mereka lupa kepada kubur.


Cinta Kepada Allah.

Ahad, 24 April 2011

Que Haidar dan Linda - Kami Tak Minum Arak!!!

Que Haidar dan Linda - Kami Tak Minum Arak!!!


“Kami tak minum arak itu!” tegas pelakon terkenal, Que Haidar, 32, mengulas penyebaran gambarnya bersama isteri, Linda Jasmine dan beberapa individu berseronok di samping ada gelas dan botol arak di atas meja.
Menurut Que atau nama sebenarnya Tengku Iskhan Shah Tengku Haidar, mereka hanya menghadiri majlis hari lahir seorang kawan Linda yang bukan beragama Islam.

Dangkalnya Akal dan fikiran manusia kini. Fitnah semakin menjadi-jadi. Tidak kiralah fitnah itu bagi pihak mana-mana. Islam amat memerangi fitnah. Malah dosa FITNAH ITU SAMA SEPERTI MEMBUNUH. Dimanakah sifat ISLAM dalam diri manusia atau pun sifat manusia yang sebenar. Adakah golongan mereka yang memfitnah ini layak digolongkan dalam kelompok "HAIWAN".

Seperti dalam Kes Que Haidar dan Linda - Kami Tak Minum Arak!!! sepatutnya kita membantu pihak mereka dan tidak menyebarkan atau mengeruhkan lagi keadaan. Banyak lagi pihak yang kini dimainkan dengan fitnah-fitnah yang amat menjelekkan baik mata dan cerita. Cukuplah...cukuplah. Baliklah kita kepada kehidupan yang sebenar. Manusia dan islam.

Kisah Que Haidar dan Linda - Kami Tak Minum Arak!!! anda boleh baca di Metro Ahad 24hb April 2011. Bingkisan pendek ini cuma protes tentang sikap manusia yang suka melemparkan cerita yang FITNAH semata-mata.

Moga Allah menunjukkan kita jalan yang lurus.

Clickbank - Rahsia Duit Online


Hi kawan-kawan, hari ni aku nak share something yang best pasal buat duit secara online iaitu melalui CLICKBANK!

Apa tu clickbank? korang nak tau tak? Clickbank ni  ialah laman web pemprosesan bayaran secara online, tak silap aku ada 30 000 transaksi jual beli dalam sehari..  dan kebanyakan produk-produk clickbank senang nak dijual! oleh itu kita boleh ambik kesempatan ini dengan menjadi egen affiliate untuk produk-produk di clickbank..

Korang pergi jer kat clickbank marketplace kemudian pilih jer mana-mana produk yang korang suka pastu promosikan jer produk tu  :D hehehe... tapi korang kene tahu nak buat duit clickbank ni bukan satu perkara yang mudah oleh itu aku akan berkongsi sedikit tips untuk korang promosikan produk clickbank ni dengan cara yang betul.

korang gunakan promosi berbayar seperi google adoword ke, banner advertising ke, kalau guna cara percuma pulak macam pemasaran artikel & pemasaran video. tapi of course la kalau guna cara percuma ni lambat sikit hasilnya & kebanyakan orang mudah putus asa.. dah nama teknik free kene la buat betul-betul sampai dapat hasil.. nak cepat guna je la pemasaran berbayar tapi untung rugi tu tanggung sendiri la yer.. hehehe..

Tapi kalau korang baru nak mula, aku sangat sarankan gunakan teknik percuma dahulu la yer.. walaupun teknik ni hasilnya lambat tapi kesannya akan berpanjangan sehingga tempoh bertahun-tahun. AKu sangat galakkan korang dapatkan produk dari sorang mamat ni.. orang panggil di Zyan.. dia ni affiliate clickbank.. aku tengok income dia boleh tahan gak.. kalau korang tak caye korang pergi website die kat sini >>>
TEKNIK CLICKBANK
Jangan Lupa komen selepas membaca. Manusia dan islam sentiasa bersama anda.

Terima Kasih kerana bersama Manusia dan Islam.

Punca Carian

Sila Komen Dengan Berhemah

Related Posts with Thumbnails